Visit of Mr Srinivasan - MD Adyar Ananda Bhavan January 8th 2020